หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
 
 // ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
 
  จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักและชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง พร้อมปรับปรุงบำรุงรักษาถนนตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ ให้มีมาตรฐาน
  จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
  การบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
  การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี
  บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
  จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย
  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชนบทและป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
  อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บูรณะ ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทให้น่าอยู่มีความสงบ สะอาด สะดวก และปลอดภัย
  ฟื้นฟูทรัพยากรดินในพื้นที่เสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพื้นที่
 
 
 
  พัฒนาระบบบริหารองค์ให้นำสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของ อปท.
  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการจัดศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการร่วมกัน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาบุคลากร
  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และการบริหารจังหวัดใสสะอาด
  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จของงานในองค์กร
 
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-552
  จำนวนผู้เข้าชม 2,128,647 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com